انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   احمد   اکبری   داخلی 22   akbari@kashanu.ac.ir   خانه تاریخی عطارها   ریاست 
 2   سید علی   گلساز   داخلی 11-9      خانه تاریخی عطارها   مسئول دفتر 
 3   ابوالفضل   کریمیان   داخلی 25      خانه تاریخی عطارها   سرایدار 
 4   -   خانه تاریخی عطارها   031-4451496-7   crc@kashanu.ac.ir   کاشان- خیابان آیت اله کاشانی- چهار راه غزنوی- کوی شهید ابهری مقدم- کوچه دربند عطارها- خانه تاریخی عطارها    
 5   مهدی   محسنی   031-55913128      پژوهشکده فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان   مسئول دفتر دانشگاه