پژوهشکده فرش ایران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      پژوهشکده فرش ایران
 

 رئیس پژوهشکده فرش ایران: دکتر احمد اکبری


http://akbaria.old.kashanu.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی: akbari@kashanu.ac.ir

تلفن مستقیم دبیرخانه (خانه عطارها): 55451496 31 98

تلفن دفتر مستقر در دانشگاه:  55913128 31 98